Regulamin

I. Definicje i postanowienia ogólne.
 1. Serwis – serwis internetowy sucharry.pl, dostępny pod adresem https://sucharry.pl.
 2. Administrator – osoba fizyczna będąca właścicielem Serwisu, z którą kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@sucharry.pl lub formularz kontaktowy.
 3. Regulamin – regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://sucharry.pl/regulamin.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna.
 6. Konto – konto utworzone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom korzystanie z określonych funkcji Serwisu niedostępnych dla Użytkowników nieposiadających konta.
II. Dostępna funkcjonalność w ramach Serwisu.
 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
  • zamieszczanie tekstów tzw. "sucharów" (specyficznych dowcipów/kawałów) lub obrazków z podpisami lub bez,
  • głosowanie na zamieszczone w Serwisie teksty lub obrazki,
  • zamieszczanie komentarzy do ww. materiałów,
  • rejestracja Konta w Serwisie.
 2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie.
III. Warunki korzystania i zasady odpowiedzialności.
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny zasadami użytkowania zawartymi w Regulaminie, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z punktem III.2 Regulaminu.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich przesyłanych materiałów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 5. Z chwilą umieszczenia materiałów na Serwisie, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych materiałów w całości jak i ich poszczególnych części.
 6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem czynników niezależnych od niego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu, wyłączania Serwisu bez powiadomienia lub zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 11. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
 12. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 14. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników.
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu.
 16. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego Konta zgłaszając chęć tego faktu poprzez adres e-mail kontakt@sucharry.pl lub formularz kontaktowy.
IV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego korespondencję.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Realizować to może samodzielnie poprzez dokonanie zmian za pomocą formularza edycji danych profilu swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail kontakt@sucharry.pl lub formularz kontaktowy.
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne.
 4. W ramach Serwisu Administrator przetwarza następujące dane: nazwa użytkownika (login), adres e-mail oraz adres IP komputera Użytkownika.
 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 6. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policja).
 7. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 8. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce internetowej, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. Policja).
 9. Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 10. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom trafniejszych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych stron.
 11. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu.
 12. Administrator informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
V. Postanowienia końcowe.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na łamach Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu bez potrzeby uzyskania zgody Użytkownika.
 3. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich opublikowania.